27 maja 2022

Dla Akcjonariuszy

 

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

 

W zakładce “Dla Akcjonariuszy”, będziemy na bieżąco zamieszczać informację dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.
ul. Golikówka 6
30-723 Kraków

KRS:0000290430

NIP:679 294 28 95

Regon: 120501999

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł w pełni opłacony. 

Wartość nominalna akcji: 1,00 zł
Liczba akcji wszystkich emisji: 5 000 000 szt.
 

 

 

 

STATUT SPÓŁKI

Statut Spółki Akcyjnej pod firmą Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A do pobrania <TUTAJ>

 

 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

22.10.2020 r.

Zarząd Spółki Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie przy ul. Golikówka 6. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A. z siedzibą w Krakowie, (30-723) przy ul. Golikówka 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000290430, informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lipca 2021r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 4 500 000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez dobrowolne umorzenie 4 500 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki, do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres Spółki (ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków).